Aviso legal

INFORMACIÓN XERAL

O sitio web www.abraite.com é propiedade de Tania Casal Calvo (en adiante, ABRAITE), con domicilio a efectos de notificacións en EIRÓ Nº10 Dodro 15981 A Coruña, NIF núm. 44845414Z, e enderezo electrónico info@ABRAITE.com. A través do mesmo proporciónase información sobre as súas actividades e/ou servizos.

O acceso e uso do sitio web atribúe ó que o fai a condición de “Usuario” e implica a aceptación íntegra, expresa e sen reservas das presentes condicións xerais, vixentes nomomento do acceso. No caso de que o usuario non comprendera na súa totalidade as presentes condicións de uso ou non estivera dacordo coas mesmas, deberá absterse de utilizar e operar a través deste sitio web.

As presentes condicións xerais rixen única e exclusivamente o uso do sitio web de ABRAITE por parte dos usuarios que accedan e/ou naveguen por www.abraite.com. As presentes condicións xerais están expostas en todas e cada unha das páxinas do sitio web www.abraite.com , para que os usuarios poidan lelas, imprimilas e arquivalas.

PRIMEIRA. - CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

A utilización do sitio web de ABRAITE é gratuita e non require o rexistro previo do usuario. Naqueles casos no que o acceso e/ou uso de determinados servicios e/ou contidos requerisen o rexistro ou subscrición dos usuarios, será preciso que estes acepten previamente a correspondente Política de Privacidade e as Condicións Xerais específicas, non sendo posible o acceso aos mesmos sen dita aceptación.

As condicións de acceso e uso do presente sitio web ríxense estrictamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos tódolos actos que vulneren dereitos ou intereses de terceiros (dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc.), ou a legalidade vixente.
ABRAITE prohíbe expresamente:

Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo, por calquera medio, calquera tipo de dano aos sistemas de ABRAITE ou a terceiros.

Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos ("spaming") ou envío de grandes mensaxes coa fin de bloquear servidores da rede("mail bombing").

O usuario comprométese a non utilizar o sitio web, nin os contidos ou información e/ou os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

ABRAITE poderá interrumpir en calquera momento o acceso o seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais.

SEGUNDA.- CONTIDOS

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluidos por ABRAITE, utilizando fontes internas e externas, de modo que ABRAITE únicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

ABRAITE resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. ABRAITE non asegura nin se fai responsable do correcto funcionamiento dos enlaces a sitios web de terceiros que figuren en www.abraite.com .

Ademáis, a través do sitio web www.abraite.com , poden poñerse a disposición dos usuarios, servizos gratuitos e/ou de pago ofrecidos por terceiros alleos, os cales rexiranse polas condicións particulares de ditos servizos. ABRAITE non garantiza en ningún caso a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exonerado de calquera tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE.

ABRAITE en ningún caso será responsable de:

Os erros e incidencias que puideran producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non garante que os servizos do sitio web estén constantemente operativos.

Da produción de calquera tipo de dano que os usuarios ou terceiros puideran ocasionar no sitio web.

Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de enlaces ou links.

ABRAITE resérvase o dereito a suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramento da efectiva responsabilidade dos danos que puideran producirse.
ABRAITE colaborará e notificará á autoridade competente as incidencias anteriormente indicadas no momento en que tenga coñecemento fidedigno de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

CUARTA.- DEREITOS DE AUTOR

Os contidos propios, a programación e o diseño do sitio web www.abraite.com atópanse plenamente protexidos polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos, salvo consentemento expreso de ABRAITE.

ABRAITE pode utilizar fontes externas para a elaboración dos seus contidos e establecer links ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor das información así incluidas poderá solicitar en calquera momento a eliminación dos referidos contidos.

Os materiais tanto gráficos como escritos enviados polos usuarios a través dos medios que están a súa disposición no sitio web son propiedade do usuario, quen afirma ó envialos á súa lexítima autoría e cede os dereitos de reproducción e distribución a ABRAITE.

QUINTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais ríxense pola legislación española. Os Xulgados de Santiago de Compostela son competentes para resolver toda controversia ou conflicto que veña derivada das presentes condicións xerais, renunciando expresamente ó usuario calquera outro foro que puidera corresponderlle.

SEXTA.- MISCELANEA

No caso de que calquera cláusula do presente documento fora declarada nula, as demáis cláusulas seguirán vixentes e interpretaránse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. ABRAITE poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos eneste documento, feito que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos, salvo recoñecemento expreso por parte de ABRAITE.